ពីជគណិតថ្នាក់ទី ៨ – កំណែលំហាត់មេរៀនទី១ «ចំនួនសនិទាន» – លំហាត់ទី៥

ពីជគណិតថ្នាក់ទី ៨ – កំណែលំហាត់មេរៀនទី១ «ចំនួនសនិទាន» – លំហាត់ទី៥


16 , 5.00 / #ពជគណតថនកទ #៨ #កណលហតមរនទ១ #ចននសនទន #លហតទ៥ / Fo3

វីឌេអូនេះបង្ហាញពី កំណែលំហាត់ទី៥ ក្នុងមេរៀនទី១ ចំនួនសនិទាន ស្របតាមសៀវភៅសិក្សាគោលគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៨។ លំហាត់នេះគេឲ្យបំពេញ សញ្ញា តូច ឬធំក្នុងប្រអប់។ ចំពោះលំហាត់នេះយើងត្រូវធ្វើការប្រៀបធៀបចំនួនដែលឲ្យ
#ប្រៀបធៀបចំនួនទសភាគ
#ប្រើប្រាស់សញ្ញាតូច ឬធំ

Nguồn: https://10s.vn/

Xem thêm các Video Game khác tại: https://10s.vn/game

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *